Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:41
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" - Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały ujęte w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]