Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:44
Pkt 5. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem Więcej" dla Gminy Miasto Zgierz na rok 2009 rok.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza do niej autopoprawki.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały uwzględnione w autopoprawce.

Radna S. Stefanowicz pyta jakie będzie kryterium wyboru?

Dyrektor MOPS E. Lesiak wyjaśnia cel programu i odpowiada na pytanie Radnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]