Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:49
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Sekretarz Miasta W. Gorzak omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawkę.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) określono sposób kreowania kompetencji sekretarza gminy przyjmując rozwiązanie, że to kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. W projekcie uchwały proponuje się przyjąć zapis ustawowy.

Wymienioną ustawą zmieniono brzmienie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi obecnie, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta. Sekretarz gminy od dnia 1 stycznia 2009 r. jest zatrudniany przez wójta na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Istnieje zatem konieczność dostosowania Statutu Miasta Zgierza do nowej regulacji prawnej.

Wydawanie Monitora Samorządowego Miasta Zgierza, w sytuacji, gdy od 2002 r. wszystkie uchwały publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza (BIP), wydaje się niecelowe. Obecnie wydawane są 42 egzemplarze Monitora, z czego tylko 31 trafia do radnych i prezydenta, a pozostałe egzemplarze przekazywane są w celach archiwizacyjnych do biblioteki i muzeum. Ogólnie stwierdza się brak szerszego zainteresowania tą publikacją. W roku bieżącym, w celu poprawy dostępu do wyszukiwarki uchwał zostanie wdrożona nowa baza dokumentów w postaci systemu elektronicznego archiwum dokumentów.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawne zostały ujęte w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]