Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 10:52
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Sekretarz Miasta W. Gorzak omawia projekt uchwały.

Droga o proponowanej nazwie ulica Lawendowa stanowi własność prywatną, posiada status drogi wewnętrznej i powstała w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów nr 76a. O nadanie nazwy dla nowej drogi wystąpili właściciele przedmiotowej nieruchomości podając jednocześnie we wniosku propozycję nazwy.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej mówi, że projekt ten nie posiada opinii jednostki pomocniczej. Z-ca Prezydenta S. Łodwig udziela wyjaśnień.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]