Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 12:03
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały zawarte w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-4, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]