Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 12:05
Pkt 5. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały. Dodaje, że na szczegółowe pytania odpowiedzi udzieli p. Skarbnik Miasta D. Kubiak.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]