Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 12:07
Pkt 5. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]