Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 12:58
Pkt 5. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażające negatywne stanowisko dla rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze - cd.

Radny J. Nastalczyk cytuje wypowiedź Sekretarza Stanu, który jest jednym z autorów projektu ustawy, jego zdanie jest różne od tego co reprezentował Senator RP P. Błaszczyk i Poseł RP M. Matuszewski.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał wniosek o zamknięcie dyskusji pod głosowanie.
Głosowano: za -21, przeciw -0, wstrzym. - 3. Wniosek przeszedł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-8, przeciw-10, wstrzym.-3, uchwały nie podjęto.

[ Powrót ]