Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 13:09
Pkt 5. ppkt o) porządku obrad cd.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza - cd.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi i wątpliwości do projektu uchwały. Komisja nie wydała opinii.

Radna S. Stefanowicz pyta o cel trzeciej tabeli na stronie nr 10.

Z-ca Prezydent S. Łodwig mówi, że tu musi nastąpić zmiana zapisu.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, że w tym opracowaniu brakuje staranności. Pyta, czy kwota 40 mln jest kwotą brutto czy netto? Pyta z czego wynikają różnice między tym programem, a budżetem za 2008 r.?

Radny Z. Zapart prosi o uściślenie zapisu z rozdziału 6 dotyczącego usług przewozowych.

Autor J. Friedberg udziela odpowiedzi na pytania.

[ Powrót ]