Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 13:45
Pkt 5. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Kodłubańskiego.

Przewodniczący RMZ A. Miesok zgłasza projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński wspomina radnego A. Kodłubańskiego zwracając uwagę na jego zasługi.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]