Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 14:08
Pkt 5. ppkt r) porządku obrad - cd.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego, a Prezydentem Miasta Zgierza w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego dotyczących ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E - ul. Łagiewnicka w Zgierzu, na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej - cd.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk prosi o wykreślenie ostatniego akapitu w uzasadnieniu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]