Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-03-26 14:17
Pkt 5. ppkt t) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]