Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-27 8:22
Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 28 maja 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Nadanie tytułów "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznanych przez Radę Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2009 r.,

  b) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/204/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz w latach 2008-2014,

  d) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, przy ul. Bolesława Leśmiana 1),

  e) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni medycyny sportowej),

  f) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni reumatologicznej),

  g) Projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4, przy ul. Leopolda Staffa 10a),

  h) Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  i) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  j) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  k) Projekt uchwały w sprawie ustalenia odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza,

  l) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z działalności za 2008 rok.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

[ Powrót ]