Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 11:17
Pkt 6. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. poradni medycyny sportowej).

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Ogranicza się działalność Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu poprzez likwidację w jego strukturze organizacyjnej „ gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, przy ulicy Bolesława Leśmiana 1”. Komórka organizacyjna o której mowa zakończała działalność medyczną z dniem 31 sierpnia 2004 r. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym zakresie bez istotnego ograniczania ich dostępności warunków i jakości zostało zapewnione przez gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Zgierz.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały.
Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej ujęte zostały w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-6, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]