Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 11:22
Pkt 6. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu (dot. gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4, przy ul. Leopolda Staffa 10a).

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna, komisja Spraw Obywatelskich opinia negatywna, Komisja Statutowo - Prawna nie wydała opinii.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-7, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]