Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 11:24
Pkt 6. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Rozszerza się zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej następujących komórek organizacyjnych:
1) „pracowni usg” w przychodni Rejonowej Nr 3, przy ul. Łęczyckiej 24a,
2) „poradni alergologicznej” w Przychodni Rejonowej Nr 1, przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2,
3) „poradni angiologicznej” w przychodni Rejonowej Nr 3, przy ul. Łęczyckiej 24a,
4) „poradni nefrologicznej” w Przychodni Rejonowej Nr 1 , przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]