Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 12:16
Pkt 6. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.
Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-6, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]