Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 14:30
Pkt 6. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza.

Projekt uchwały referuje Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk.

Komisja Statutowo – prawna na posiedzeniu w dni 2 kwietnia jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie opracowania projektu uchwały przyznającej diety dla członków jednostek pomocniczych. Projekt przewiduje przyznanie kwartalnie 6% najniższego wynagrodzenia dla członków zarządów jednostek pomocniczych i przewodniczących rad tych jednostek co spowoduje wydatek z budżetu miasta w kwocie 4.848,80 zł. kwartalnie. Proponuje się aby pozostali członkowie rad jednostek pomocniczych otrzymywali kwartalnie 4 % najniższego wynagrodzenia, co będzie skutkowało wydatkiem 4.134,24 zł. kwartalnie z budżetu miasta. Przy obecności wszystkich członków rad i zarządów jednostek pomocniczych na wszystkich posiedzeniach do końca 2009 r. Z budżetu miasta na diety trzeba będzie przeznaczyć kwotę 17.966,08 zł.

Radny M. Hiliński mówi, iż suma nie jest duża dlatego proponuje, aby Radni oddali symboliczną kwotę ze swoich diet.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto odnosi się do wypowiedzi radnej B. Palmowskiej, która była przeciwna przyznaniu diet mówiąc, iż jest to praca społeczna. Prosi o poparcie dla projektu uchwały.

Radna B. Palmowska wyjaśnia, iż na Komisji Spraw Obywatelskich powiedziała, że zgłaszając się do pracy w jednostce nie liczyła na żadne profity i ciężką pracę zapracowała na bycie radną.

Radny M. Pilarski zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji.

Radny M. Sencerek popiera wypowiedź pana H. Urbanowskiego.

Radny J. Nastalczyk odnosi sie do propozycji radnego M. Hilińskiego, prosi o dokładne jej sprecyzowanie. Zdaniem radnego jest to zwrot kosztów podróży, bo tak można mówić o kwocie 17 zł. na miesiąc.

Przewodniczący A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.
Głosowano: za - 22, przeciw - 0, wstrzym. - 1. Wniosek przeszedł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-1, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]