Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-05-28 14:49
Pkt 6. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Zgierza: Nr XXVI/246/04, Nr XXVIII/363/05, Nr IX/77/07 i Nr XVII/162/08 dotyczących projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”

Z-ca Prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opiniuje pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig odnosi się do uwag Komisji. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Pilarski mówi, iż powinno być przyjęcie sprawozdania. Pyta do ilu firm została wysłana oferta odnośnie tablic informacyjnych. Prosi o podanie składu zespołu interdyscyplinarnego, kto dokonał niekompletnej dokumentacji oraz kto zlecił jej uzupełnienie. Pyta dlaczego jedne tablice kosztowały 8 tys., a inne tylko 1 tys. zł. Prosi o pokazanie ulotek i pocztówek promocyjnych, pyta dlaczego one zostały wykonane na tak dużą kwotę około 3,5 tys. zł. Radny pyta dlaczego tak dużo wydano na promocję, a tak naprawdę wcale jej nie było widać? Prosi o dokładne informacje w temacie. Dodaje, iz nie widzi merytorycznej przyczyny dla której radni mieli by podejmować tą uchwałę. Zdaniem radnego jest to rozmywanie odpowiedzialności. Prosi o odpowiedź na piśmie.

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych K. Miksa-Kolejwa udziela wyjaśnień radnemu M. Pilarskiemu.

[ Powrót ]