Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Zgierza2009-08-26 9:13

W dniu 27 sierpnia 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zgierza.


Pkt 1. porządku obrad2009-08-27 8:59
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2009-08-27 9:06
Występ zespołu K-2, AKME ze Spółdzielczego Domu Kultury „SEM”.

Przerwa w obradach2009-08-27 9:09
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza przerwę w obradach.

Po przerwie2009-08-27 9:31
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Zmiany do porządku obrad2009-08-27 9:39
Zmiany do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad2009-08-27 9:40
Przewodniczący poddaje pod głosowanie kolejno zmiany do porządku obrad, które przyjęto jednogłośnie.

Pkt 3. porządku obrad2009-08-27 9:41
Przyjęcie protokołów z XXXVII sesji.

Pkt 4. porządku obrad2009-08-27 9:42
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad2009-08-27 10:02
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad2009-08-27 10:03
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach2009-08-27 10:07
Przewodniczący zarządza 40 minutową przerwę w obradach celem zebrania się trzech komisji.

Po przerwie2009-08-27 11:14
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad2009-08-27 11:20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad2009-08-27 11:24
Podjęcie uchwały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad2009-08-27 11:27

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Pkt 7. ppkt d) porządku obrad2009-08-27 11:29
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności nieruchomości.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad2009-08-27 11:31

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych.


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad2009-08-27 11:34
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad2009-08-27 11:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad2009-08-27 11:56
Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Gminą Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad2009-08-27 11:59
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. Pomiędzy Gminą Zgierza, a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad2009-08-27 12:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. Pomiędzy Gminą Zgierza, a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad2009-08-27 12:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez pana Pawła Ostachowicza i pana Bogdana Ostachowicza.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad2009-08-27 12:24
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad2009-08-27 12:27
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad2009-08-27 12:38
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 1 Maja do kategorii dróg gminnych.

Przerwa w obradach2009-08-27 13:04
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minut przerwy.

Po przerwie2009-08-27 13:30
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad2009-08-27 13:33
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 1 Maja do kategorii dróg gminnych - cd.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad2009-08-27 13:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki.

Przerwa w obradach2009-08-27 13:42
Przewodniczący ogłasza przerwę obiadową do godziny 15.00.

Po przerwie2009-08-27 15:00
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 8. porządku obrad2009-08-27 15:09
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad2009-08-27 15:14
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.

Pkt 10. porządku obrad2009-08-27 15:15
Informacja na temat Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Pkt 10. porządku obrad - cd.2009-08-27 15:29
Informacja na temat Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Pkt 10. porządku obrad - cd.2009-08-27 15:41
Informacja na temat Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Przerwa w obradach sesji2009-08-27 15:48
Przewodniczący ogłasza przerwę techniczną w obradach.

Pkt 11. porządku obrad2009-08-27 16:06
Informacja na temat możliwości wykorzystania energii słonecznej w komunalnych budynkach użyteczności publicznej w Zgierzu.

Pkt 12. porządku obrad2009-08-27 16:15
Informacja na temat współpracy miasta Zgierza z miastami partnerskimi.

Pkt 13. porządku obrad2009-08-27 16:20
Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Zgierza.

Pkt 14. porządku obrad2009-08-27 16:40
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 15. porządku obrad2009-08-27 16:43
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 16. porządku obrad2009-08-27 16:49

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 45 wiadomosci z  45