Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 9:39
Zmiany do porządku obrad
Zmiany do porządku obrad.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig zgłasza w pkt 7 zmiany do porządku obrad. Proponuje aby:

- przenieść do ppkt a) z ppkt c) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

- przenieść do ppkt b) z ppkt m) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015,

- do ppkt c) wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

- przenieść do ppkt d) z ppkt a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności nieruchomości,

- przenieść do ppkt e) z ppkt b) projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,

- przenieść do ppkt f) z ppkt d) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- przenieść do ppkt g) z ppkt e) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,

- przenieść do ppkt h) z ppkt f) projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Gminą Zgierz,

- do ppkt i) wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno - bytowych i ppoż. z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz,

- przenieść do ppkt j) z ppkt g) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno - bytowych i ppoż. z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz,

- przenieść do ppkt k) z ppkt h) projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez pana Pawła Ostachowicza i pana Bogdana Ostachowicza,

- przenieść do ppkt l) z ppkt i) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP,

- przenieść do ppkt m) z ppkt j) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie,

- przenieść do ppkt n) z ppkt l) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki.

[ Powrót ]