Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 10:03
Pkt 6. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 22 czerwca – 23 sierpnia 2009 roku

W planowanym terminie - do końca czerwca - zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: J. Tuwima, Hoża, Zbożowa i K. Baczyńskiego. Wartość inwestycji wyniosła 103.090 złotych.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 422 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega realizacja projektu pod nazwą "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. Przebieg prac jest monitorowany. Obraz nagrywany przez kamery można oglądać na stronie internetowej www.miastotkaczy.pl . Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych.

Rozstrzygnięte zostały przetargi na budowę dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko – Orlik 2012". Obiekt przy ul. Witkacego (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3) zostanie wybudowany za kwotę 1 milion 47 tysięcy złotych, natomiast przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz") za 1 milion 114 tys. zł. Termin oddania obu kompleksów do użytkowania to 31 października br.

W wyniku przetargu wyłoniona została firma, która zajmie się przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt inwestycji to 1 milion 902 tysiące złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

Za kwotę 149 tys. złotych zakupiliśmy spektralny optyczny tomograf koherentny siatkówki oka, który przekazaliśmy na potrzeby Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu. Dzięki temu urządzeniu polepszyły się możliwości diagnostyczne na Oddziale Okulistyki, zwiększając tym samym zakres i komfort obsługi pacjentów.

Ze środków budżetu miasta zakupiliśmy 12 defibrylatorów, czyli urządzeń ratujących ludzkie życie w nagłych wypadkach poprzez oddziaływanie na mięsień sercowy impulsem elektrycznym. Defibrylatory zostały umieszczone w miejscach, w których bywa wiele ludzi i występuje ryzyko zasłabnięć. Od lipca znajdują się one na wyposażeniu wszystkich miejskich przychodni zdrowia, kąpieliska "Malinka" i krytej pływalni przy ul. Leśmiana. Oprócz tego są w Urzędzie Miasta Zgierza, w MOPS, MOK, Muzeum Miasta Zgierza oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 49 tysięcy złotych.

W wyniku przeprowadzonego konkursu powierzyłem stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu pani Renacie Bartosik. Nowa pani dyrektor obejmie swoje stanowisko z dniem 1 września br. i będzie kierować placówką przez okres pięciu lat szkolnych.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z Łódzkim Kuratorium Oświaty powierzyłem z dniem 1 września 2009 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi pani Hannie Kaptur. Nowa kadencja pani dyrektor potrwa pięć lat szkolnych.

Już po raz drugi przystępujemy do realizacji programu prozdrowotnego "Ratujmy wzrok dzieciom". W ramach tego programu w zgierskich szkołach zostanie bezpłatnie przebadanych przez okulistę blisko tysiąc dzieci. Akcja obejmie uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Oprócz diagnozy specjalisty, mali pacjenci z wadami wzroku otrzymają za darmo szkła korekcyjne. Jeszcze w sierpniu br. w konkursie zostanie wyłoniona firma, która zajmie się realizacją programu. Koszty badań pokryje Gmina Miasto Zgierz.

Wszczęta została procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ul. K. Mireckiego. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie odwodnienie terenów położonych w pobliżu skrzyżowania ulic: N. Barlickiego, J. Piłsudskiego i Karola. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zabudowy mieszkaniowej rejonu Łagiewnicka-Wschód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 31 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Zgierza. Uwagi do projektu można zgłaszać do 15 września br.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 127/V/209 z dnia 22 czerwca 2009 roku do 159/V/209 z dnia 21 sierpnia 2009 roku.

Radny R. Gajda pyta dlaczego Miasto i samorząd nie są promowane w odpowiedni sposób.

Radny M. Sencerek pyta czy jeden z zakupionych defibrylatorów znajduje się w Łaźni Miejskiej?

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie prezydenta. Głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 2. Sprawozdanie przyjęto.

[ Powrót ]