Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:24
Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015.

Wprowadza się zmianę w punkcie 5.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007- 2013, w tabeli nr 8 pkt. 1, zgodnie z aktualnym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]