Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:27
Pkt 7. ppkt c) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zmiana uchwały wynika ze zmiany w budżecie miasta Zgierza i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz w Planie Rozwoju Lokalnego dotyczącej zadania pn. „Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego”.

Opinia komisji KGKiM - pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]