Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:31
Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny z Gmina Miasto Zgierz nabyła w spadku własnościowe spółdzielcze prawo lokalu mieszkalnego położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 59 m. 2 o powierzchni 53,46 m2 wraz z powierzchnią przynależną – komórką nr 2 w piwnicy o powierzchni użytkowej 6,73 m2.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]