Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:34
Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją uchwalonego budżetu na 2009 r. - I transza kredytu- 6.000.000 zł.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto podkreśla, iż 20 letni okres spłat jest bardzo długi. Pyta czy nie można zaciągać kredytów na krótszy okres?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig mówi, iż jest to wynik poczynionych analiz, 20 letni okres jest najkorzystniejszy dla Miasta.

Radny R. Gajda mówi, iż zmniejszenie kwoty kredytu rodzi szereg problemów. Pyta p. Skarbnik czy przewiduje blokowanie wydatków związanych z inwestycjami, czy przewiduje zmiany jakie nakłada Ministerstwo Skarbów?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig mówi, iż p. Skarbnik jest obecna na szkoleniu. Na tą chwilę trudno jest powiedzieć czy Miasto będzie musiało rygorystycznie blokować wydatki na inwestycje.

Naczelnik Wydziału Finansowego M. Błaszczyk wyjaśnia, iż dzięki przedmiotowemu kredytowi zmniejszą się problemy finansowe Miasta.

Radny Z. Sobczak mówi, iż Komisja Budżetu i Finansów powinna bardziej zająć się sytuacją finansową Miasta.

Przewodniczący KBiF J. Barylak przypomniał, że wątpliwości radnego R. Gajdy p. Skarbnik rozwiała na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]