Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:49
Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza.

W związku z rezygnacją poboru opłaty od posiadania psów przez Zgierska Spółdzielnie mieszkaniową oraz rady osiedli należy dokonać stosownych zmian zapisów uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierz.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, iż w różnych miastach problem opłat za psy jest różnie rozwiązany. Dodaje, że niektóre samorządy „czipują” psy. Jest zaniepokojony tym, iż uchwalane dokumenty nie są dostarczane do wiadomości mieszkańców. Podkreśla, iż jest przeciwny pobieraniom opłat za posiadanie psa.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]