Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:56
Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Gminą Zgierz.

Projekt uchwały omawia Z-ca Prezydenta S. Łodwig. Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o. o. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Zgierz z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarcza wodę, niektórym mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Zgierz. Dla usprawnienia zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla tych mieszkańców proponuje się zawrzeć Porozumienie międzygminne.

Opinia Komisji GKiM - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]