Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 11:59
Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. Pomiędzy Gminą Zgierza, a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz.

Projekt uchwały omawia Z-ca prezydenta S. Łodwig.

Uchwala Nr X/83/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2007 r. W sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza mających na celu zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno – bytowych mieszkańców ulic Jedlickiej i Zielonej w Zgierzu, Rada Miasta Zgierza upoważniła Prezydenta Miasta Zgierza do zawarcia stosownego porozumienia komunalnego z Gmina Zgierz na dostawę, wody dla tych ulic, z wodociągu ze wsi Jedlicze, położonego na terenie Gminy Zgierz. Porozumienie takie zawarte zostało 14 września 2007 r. Zawarte porozumienie wymaga akceptacji Rad i Gmin.

Opinia Komisji GKiM - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]