Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 12:04
Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. Pomiędzy Gminą Zgierza, a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz.

Projekt uchwały omawia Z-ca prezydenta S. Łodwig. Następnie zgłasza poprawki do Porozumienia.

Gmina Miasto Zgierz i Gmina Zgierz zawarły w dniu 14 września 2007 r. Porozumienie Komunalne w sprawie zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miasto Zgierz z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciw pożarowych z wodociągu zasilanego z ujęcia „Ustronie” w Gminie Zgierz. Zadanie to jest obecnie realizowane, a doświadczenia z tej realizacji wskazują na potrzebę zmiany niektórych zapisów Porozumienia komunalnego.

Opinia Komisji GKiM - pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]