Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 12:24
Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP.

Projekt uchwały omawia Z-ca Prezydenta Ś. Gołek. następnie zgłasza autopoprawkę.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego umożliwi w przyszłości realizację zamierzeń inwestycyjnych związanych z zabudowa mieszkaniową.

Opinia Komisji GKiM - pozytywna.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej ujęte zostały w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]