Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 12:27
Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Przedmiotowy projekt uchwały Sejmiku Województwa łódzkiego wymaga opinii Rady Miasta Zgierza w przedmiocie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie, udzielającego świadczeń zdrowotnym mieszkańcom Zgierza, zgodnie z art. 43 ust 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej proponuje, aby wydać opinię negatywną dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny M. Pilarski zgłasza wniosek o wpisanie do paragrafu 1 opinii negatywnej.

Radny J. Barylak mówi, że działania Szpitala wywołuje niepokój wśród mieszkańców.

Przedstawiciel Szpitala Wojewódzkiego M. Kozłowski udziela wyjaśnień w sprawie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.- 1. Wniosek przeszedł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]