Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-08-27 13:36
Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki.

Projekt uchwały omawia Z-ca prezydenta Ś. Gołek. następnie zgłasza autopoprawkę.

Przedmiotowy Regulamin określa zasady postępowania z równoczesnym eliminowaniem zagrożenia ze strony bezdomnych zwierząt i spełnia oczekiwania stawiane miastu w świetle cytowanej ustawy, co uzasadnia podjęcie uchwały. Uchwałę podejmuje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym lekarzem Weterynarii w Zgierzu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały ujęte w autopoprawce.

Radna S. Stefanowicz pyta kto zajmuje się wyłapywaniem psów?

Z-ca Prezydenta Ś. Gołek mówi, iż decyzję wydaje Straż Miejska, a wyłapywaniem zajmuje się Spółka MPGK.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]