Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:44
Pkt 7. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta A. Mięsok.

Dnia 24.08.2009 r. Pani Izabela Wróblewska złożyła do Rady Miasta Zgierza skargę na opieszałość Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza i Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie dwóch budynków biurowych na potrzeby domu opieki długoterminowej z zakwaterowaniem na działce w Zgierzu przy ul. Chemików. Dnia 24.08.2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. Ta, na posiedzeniu w dniu 14 września 2009 r., uznała skargę za bezzasadną i skierowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza o przygotowanie projektu uchwały o stwierdzeniu bezzasadności skargi.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-, przeciw-, wstrzym.-, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]