Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:50
Pkt 7. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Przewodniczący Komisji BiF - opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Mówi, że brak jest podpisu radcy prawnego na projekcie uchwały po autopoprawce.

Skarbnik Miasta D. Kubiak udziela wyjaśnień.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]