Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 9:53
Pkt 7. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Nowy Statut Muzeum Miasta Zgierza został opracowany w związku ze zmianą zapisów w ustawie o muzeach. Nowelizacja ustawy o muzeach spowodowała m.in. konieczność zwiększenia składu Rady Miasta Zgierza z 4 do 6 członków: art. 11 ust. 4 ustawy o muzeach „Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków”. Rada Muzeum Miasta Zgierza dotychczas liczyła 4 członków. Do zakresu działań Muzeum dopisano punkt o realizacji przy Muzeum zadania z zakresu tematyki wojskowości w oparciu o tradycję tych zagadnień na obszarze regionu zgierskiego. W nowym statucie uwzględniono także zapisy o zakresie działania dyrektora, a także zwiększono, zgodnie z faktycznym stanem funkcjonowaniem Muzeum, liczbę i rodzaj działów Muzeum. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą o muzeach wprowadzono zapis, mówiący o tym, że Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały. Mówi jaka powinna być kolejność procedowania projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


 

Drukuj
[ Powrót ]