Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 10:02
Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.

Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkniętego nr WND-POKL.09.01.01-10-055/09 pt. „Wszyscy razem krok do przodu” dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu oraz nr WND-POKL.09.01.02-10-053/09 pt. „Równy start w przyszłość” dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały wyłonione do dofinansowania uchwała nr 1472/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2009 r. O łącznej wartości projektów: 704.634,40 zł. Do kompetencji Rady Miasta Zgierza należy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach danego konkursu.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]