Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-09-24 11:53
Pkt 14. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto prosi o udostępnienie aktualnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Pyta także o dalsze losy ul. Ciosnowskiej oraz czy została ujęta w WPI?

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek mówi, iż WPI jest na etapie aktualizacji i po jego zakończeniu będzie przedstawiony radnym

Radny M. Pilarski zastanawia się czy punkt udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli mają sens ponieważ za każdym razem Prezydent jest nieobecny.

Radna Grzelak prosi o uprzątnięcie śmieci po sprzątaniu lasu Chełmskiego w dniu „Sprzątania świata”. Śmieci w workach w dniu wczorajszym stały jeszcze wokół lasu.

Radny R. Gajda zgłasza wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały konkretnych terminów w sprawie komunikacji miejskiej.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek mówi, iż Prezydent obiecał, iż przygotuje projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński pod głosowanie wniosek radnego. Głosowano: za-8, przeciw – 3, wstrzym. - 7. Wniosek przeszedł.

Radny M. Forfecki poprosił o wyjaśnienia procedury głosowania do rad osiedli po zapoznaniu się z artykułem w ITZ.

Radny P. Pelikan pyta czy będzie nowa nawierzchnia przy Placu Jana Pawła II? Pyta dlaczego znów jest problem z jakością wody na basenie przy ul. Leśmiana mimo tego, że dopiero był otwarty.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, iż w punkcie zapytania mieszkańców nie zabierają głosu radni i członkowie rad osiedli, jego zdanie powinna być możliwość.

Radny M. Hiliński prosi aby firma, która maluje pasy na nawierzchni ulic robiła to rozsądnie.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice - Lućmierz odczytuje sprawozdanie z działalności rady osiedla w III kadencji. Następnie dziękuje Prezydentowi za współpracę.

Drukuj
[ Powrót ]