Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Zwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Miasta Zgierza 2009-09-23 8:16

W dniu 24 września 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Wręczenie Medalu Pamiątkowego z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dla Prezydenta Miasta Zgierza.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę,

  b) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  c) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  e) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza,

  f) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  g) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia udziału Gminy Miasto Zgierz w kapitale zakładowym Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej spółka z o.o.,

  h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", "Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, pod nazwą "Wszyscy razem krok do przodu", oraz Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, pod nazwą "Równy start w przyszłość".

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.
 11. Informacja na temat realizacji akcji "Lato 2009".
 12. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Pkt 1. porządku obrad2009-09-24 8:59

Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XXXIX sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z tragedią związaną z kopalnią Wujek-Ruda Śląsk ogłosił minutę ciszy.


Zmiany do porządku obrad2009-09-24 9:05

Zmiany do porządku obrad.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig zgłasza zmiany do porządku obrad w Pkt 7. ppkt h).

Zmiany zostały przyjęte.


Pkt 2. porządku obrad2009-09-24 9:09

Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendia wręczają Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół, Przewodniczący Rady Miasta A. Mięsok oraz Naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta. Stypendia otrzymują Piotr Sobczak, Izabela Tomczak, Adrian  Skoczylas, Micha Łoin, Krzysztof Skowroński, Piekutowska Maria, Marta Żak, Magdalena Bryjan, Przemysław Kucharski, Agata Tabaszewska, Magdalena Sławińska, Dominika Michałek, Magdalena Adamczewska, Aleksandra Doniak, Agata Marta Wojtasiak, Aleksandra Ewa Matysiak. Prezydent J. Sokół gratuluje wszystkim stypendystom wysokich wyników w nauce.


Pkt 3. porządku obrad2009-09-24 9:18

Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.


Pkt 4. porządku obrad2009-09-24 9:18

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

Protokół z XXXVIII sesji Rady miasta Zgierza został przyjęty w głosowaniu za- jednogłośnie.


Pkt 5. porządku obrad2009-09-24 9:19

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna B. Palmowska pyta kiedy zostanie zmodernizowana ulica Witosa?

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza J. Komorowski zwraca się do PMZ o zarezerwowanie środków w budżecie na sfinansowanie obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego. Prosi o przeanalizowanie zmian na skrzyżowaniu przy placu Kilińskiego celem odróżnienia go.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia zgłasza poniższe wnioski:

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się z prośbą o wydanie dyspozycji uporządkowania terenu mieszczącego się za Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się ponownie z zapytaniem, kiedy zostaną wyremontowane, bądź położone nowe nawierzchnie asfaltowe w ulicy Tuwima, Staffa i Witkacego.

Rada Osiedla 650-lecia zwraca się z zapytaniem do Prezydenta, na jakim etapie jest budowa obiektu sportowego przy ul. Leśmiana w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i kiedy planowane jest jego oddanie do użytku.

Następnie pyta, czy kontynuowane będą dalsze działania związane z oznakowaniem ulic na terenie Zgierza (również w pozostałych jednostkach pomocniczych).

Radna Grzelak-Makowczyńska w imieniu mieszkańców osiedla Krzywie zwraca się do Prezydenta aby powstało przejście dla pieszych przy ul. walecznych.

Radna B. Świątczak prosi o rozważenie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, który byłby przeznaczony do przewożenia osób nietrzeźwych.

Radny G. Maciński prosi o wykonanie oświetlenia ul. Czarnej między Powstańców Śląskich, a Kolejową.

Radna S. Stefanowicz prosi o przedstawienie sytuacji nt. miejsc w przedszkolach.

Radny P. Pelikan pyta czy Prezydent otrzymał informację nt. ewentualnych zagrożeniach powstałych po pożarze w hali "Atlas".

Radny Z. Antczak odnosi się do artykułu w ITZ na temat boiska "Orlik". Prosi o rozpatrzenie możliwości utworzenia jeszcze jednego kompleksu sportowego "Orlik".


Pkt 6. porządku obrad2009-09-24 9:38

Zapytania mieszkańców.

Radny Sejmiku Wojewódzkiego T. Kupis pyta dlaczego kompleks "Orlik" zlokalizowany jest przy klubie "Włókniarz", prosi o utworzenie kolejnego, pyta kiedy będą uporządkowane ulice związane z budową kanalizacji.


Pkt 7. ppkt a) porządku obrad2009-09-24 9:39

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę.

 Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok. W związku z obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej – agresji niemiecko – sowieckiej na Polskę proponuję, aby Rada miasta Zgierza podjęła przedmiotową uchwałę upamiętniająca tę rocznicę. Następnie odczytuje treść stanowiska.

Radny M. Pilarski proponuje zmiany do stanowiska.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 7. ppkt b) porządku obrad2009-09-24 9:44

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Projekt uchwały omawia Przewodniczący Rady Miasta A. Mięsok.

Dnia 24.08.2009 r. Pani Izabela Wróblewska złożyła do Rady Miasta Zgierza skargę na opieszałość Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza i Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie dwóch budynków biurowych na potrzeby domu opieki długoterminowej z zakwaterowaniem na działce w Zgierzu przy ul. Chemików. Dnia 24.08.2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. Ta, na posiedzeniu w dniu 14 września 2009 r., uznała skargę za bezzasadną i skierowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza o przygotowanie projektu uchwały o stwierdzeniu bezzasadności skargi.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-, przeciw-, wstrzym.-, uchwałę podjęto.


Pkt 7. ppkt c) porządku obrad2009-09-24 9:48

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

 Projekt uchwały omawia Przewodniczący A. Mięsok.

Projekt uchwały jest następstwem wniosku Komisji rewizyjnej Nr 64 z dnia 14 września 2009 r. o następującej treści: „W Związku z otrzymana korespondencją skierowana do marszałka Województwa Łódzkiego w formie skargi od Pana Bogdana Sosnowskiego i brakiem załączników wymienionych w tym piśmie, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza zwraca się do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów oraz przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miasta Zgierza projektu Rady Miasta Zgierza dotyczącego wyznaczenia terminu rozpatrzenia tej skargi”.

 Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


 


Pkt 7. ppkt d) porządku obrad2009-09-24 9:50

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Przewodniczący Komisji BiF - opinia pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Mówi, że brak jest podpisu radcy prawnego na projekcie uchwały po autopoprawce.

Skarbnik Miasta D. Kubiak udziela wyjaśnień.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.


Pkt 7. ppkt e) porządku obrad2009-09-24 9:53

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Nowy Statut Muzeum Miasta Zgierza został opracowany w związku ze zmianą zapisów w ustawie o muzeach. Nowelizacja ustawy o muzeach spowodowała m.in. konieczność zwiększenia składu Rady Miasta Zgierza z 4 do 6 członków: art. 11 ust. 4 ustawy o muzeach „Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków”. Rada Muzeum Miasta Zgierza dotychczas liczyła 4 członków. Do zakresu działań Muzeum dopisano punkt o realizacji przy Muzeum zadania z zakresu tematyki wojskowości w oparciu o tradycję tych zagadnień na obszarze regionu zgierskiego. W nowym statucie uwzględniono także zapisy o zakresie działania dyrektora, a także zwiększono, zgodnie z faktycznym stanem funkcjonowaniem Muzeum, liczbę i rodzaj działów Muzeum. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą o muzeach wprowadzono zapis, mówiący o tym, że Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały. Mówi jaka powinna być kolejność procedowania projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


 


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad2009-09-24 9:56

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Istnieje konieczność wygaszenia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, gdyż nie spełniają warunków określonych w § 2 Ordynacji Wyborczej, nie są juz uczniami zasadniczej szkoły zawodowej, średniej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej. Zgodnie z § 31 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, wygaśniecie mandatu członka w drodze uchwały stwierdza Rada Miasta Zgierza.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 7. ppkt g) porządku obrad2009-09-24 9:58

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.


Pkt 7. ppkt h) porządku obrad2009-09-24 10:02

Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”.

Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu zamkniętego nr WND-POKL.09.01.01-10-055/09 pt. „Wszyscy razem krok do przodu” dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu oraz nr WND-POKL.09.01.02-10-053/09 pt. „Równy start w przyszłość” dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały wyłonione do dofinansowania uchwała nr 1472/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2009 r. O łącznej wartości projektów: 704.634,40 zł. Do kompetencji Rady Miasta Zgierza należy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach danego konkursu.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.


Pkt 8. porządku obrad2009-09-24 10:04

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

W okresie między sesjami Przewodniczący RMZ A. Mięsok uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

30 sierpnia – brał udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności oraz na zaproszenie Wójta Gminy Zgierz uczestniczyłem w Gminnych Dożynkach w Dzierżąznej.

1 września – złożył kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r.

4 września – odbyło się uroczyste przekazanie lokatorom 95-ciu nowo wybudowanych mieszkań w TBS przy ul. Milenijnej 9, 15, 19.

5 września – odbyło się przekazanie „Wyprawki dla Żaka” dla 250-ciu najbiedniejszych dzieci z terenu Powiatu Zgierskiego. Ogólnopolską akcję zorganizował Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z MRMZ.

7 września – w sali Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

13 września – uczestniczył w polowej mszy św. na Placu Stu Straconych z udziałem księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego.

18 września – na zaproszenie Przewodniczącego MRMZ uczestniczył w XII Sesji MRMZ.

23 września – uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatu Zgierskiego.

Następnie Przewodniczący odczytuje pisma jakie wpłynęły na jego ręce.


Pkt 9. porządku obrad2009-09-24 10:13

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 24 sierpnia – 20 września 2009 roku

Gmina Miasto Zgierz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na "Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce". Odebrałem je podczas uroczystej gali w Poznaniu. Prestiżowa nagroda została przyznana naszemu miastu przez Towarzystwo Urbanistów Polskich za rewitalizację zgierskiej Starówki, a w szczególności placu Jana Pawła II i placu Kilińskiego. Jury konkursu doceniło sposób, w jaki Zgierz wykorzystał fundusze europejskie i samorządowe dla celów publicznych. Wyróżnienie urbanistów jest dla Zgierza powodem do dumy, zwłaszcza że w tyle za nami pozostały tak znane obiekty jak: Stary Browar w Poznaniu, Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim czy Kompleks Turystyki Uzdrowiskowej "Termy" w Uniejowie. 

W dniu 14 września uczestniczyłem w zorganizowanym przez Wydział Promocji Miasta seminarium pn. "Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej jako podstawowy element ożywienia gospodarczego Parków Przemysłowych i Technologicznych". Spotkanie odbywało się w sali konferencyjnej firmy Brenntag Polska Sp. z o.o. Informacji na temat planowanych inwestycji drogowych i kolejowych w naszym regionie udzielali: Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury i Andrzej Wach – prezes PKP SA. Według zapewnień prezesa PKP, już w 2018 roku pomkniemy szybką koleją (z prędkością 300 km na godzinę) do Warszawy, Wrocławia i Poznania. Nie udało się natomiast uzyskać odpowiedzi na pytanie kiedy zostanie wybudowany zgierski odcinek drogi ekspresowej S14, która ma odciążyć centrum Zgierza od ruchu pojazdów o dużej ładowności.

Rozpoczęła się przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 422 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega realizacja projektu pod nazwą "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza". Roboty prowadzone są jednocześnie w czterech miejscach. Jedne budynki są demontowane, inne poddawane konserwacji. Równolegle budowane są fundamenty i przyłącza pod ich montaż w nowych miejscach. Przebieg prac jest monitorowany. Obraz nagrywany przez kamery można oglądać na stronie internetowej www.miastotkaczy.pl .
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych. 

Ruszyła budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko – Orlik 2012". Obiekt przy ul. Witkacego (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3) zostanie wybudowany za kwotę 1 milion 47 tysięcy złotych, natomiast przy ul. Musierowicza 1/3 (na niezagospodarowanym terenie boiska KS "Włókniarz") za 1 milion 114 tys. zł. Termin oddania obu kompleksów do użytkowania to 31 października br. 

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Koszt inwestycji to 1 milion 902 tysiące złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

Już po raz drugi przystępujemy do realizacji programu prozdrowotnego "Ratujmy wzrok dzieciom". W ramach tego programu w zgierskich szkołach zostanie bezpłatnie przebadanych przez okulistę blisko tysiąc dzieci. Akcja obejmie uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. Oprócz diagnozy specjalisty, mali pacjenci z wadami wzroku otrzymają za darmo szkła korekcyjne. Badania przesiewowe wzroku rozpoczną się w szkołach od 1 października i w całości będą finansowane ze środków budżetowych miasta Zgierza. Na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta kwotę 35 tysięcy złotych.

Zawieszona została procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę prac związanych z budową kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ul. K. Mireckiego. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie odwodnienie terenów położonych w pobliżu skrzyżowania ulic: N. Barlickiego, J. Piłsudskiego i Karola. Rozpoczęcie prac w tym roku uzależnione jest od decyzji Państwa radnych w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta.

Ze względów finansowych zawieszone zostało postępowanie przetargowe na opiekę nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Zgierza. Problem ponownie będzie rozpatrywany po 16 listopada br. 

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 160/V/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku do nr 185/V/2009 z dnia 16 września 2009 roku.

Radny M. Hiliński pyta o zapis dotyczący budowy "Orlików", kiedy zostaną oddane?

Radna S. Stefanowicz pyta jakich terenów dotyczyły ogłoszenia wykazów nieruchomości od października do listopada? w odniesieniu do Miasta Tkaczy pyta czy przewidziana jest rozbiórka jednego z budynków, a jeśli tak to co z jego mieszkańcami? Pyta kiedy nastąpią prace inwestorskie na ul. Długiej?

Radny P. Pelikan pyta czy zostało wystosowane oficjalne pismo w sprawie drogi S-14?

Radny Z. Antczak zgłasza uwagę dotyczącą pominięcia ul. Mireckiego w pracach WPI. Uważa, że to dezorientuje informacje jakie otrzymali radni wcześniej.

Prezydent J. Sokół odpowiada na pytanie odnośnie budowy "Orlików". Pierwszy Orlik zostanie oddany 31 października, a drugi 30 listopada.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek udziela wyjaśnień dotyczących wykazu nieruchomości. Mówi, że dotyczy to miejsc znajdujących się przed cmentarzami.

Prezydent J. Sokół wyjaśnia temat związany z trasą S-14. Mówi, ze prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Radna Agata Grzelak-Makowczyńska pyta czy będzie remontowana ul. Zawiszy?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk udziela odpowiedzi.

Sprawozdanie Prezydenta zostało przyjęte w głosowaniu za - 15, przeciw - 6, wstrzym. -0.


Pkt 10. porządku obrad2009-09-24 10:30

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r. zostały przyjęte w głosowaniu za -jednogłośnie.


Pkt 11. porządku obrad2009-09-24 10:31

Informacja na temat realizacji akcji "Lato 2009".

Brak dyskusji w temacie.


Przerwa w obradach2009-09-24 10:31

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłosił 10 minut przerwy w obradach.


Po przerwie2009-09-24 10:34

Przewodniczący RMZ A. Mięsok stwierdza quorum i wznawia obrady po przerwie i oddaje prowadzenie Wiceprzewodniczącemu RMZ K. Karasińskiemu.


Pkt 12. porządku obrad2009-09-24 10:47

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig wprowadza do tematu. Mówi, że temat ten był omawiany na 4 komisjach i na wczorajszych dwóch był obecny autor opracowania. Dodaje, że na podstawie zgłoszonych uwag Prezydent przedłoży w stosownym czasie propozycję zmian funkcjonowania.

Radny M. Pilarski mówi, iż środki na opracowanie były dobrze wydane gdyż materiał był przygotowany dobrze merytorycznie. Pyta jaki jest tryb prac nad zmianami? Jego zdaniem powinno być to rozpatrzone w szerszym gronie.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig mówi, że w miesiącu wrześniu był czas na zgłaszanie propozycji usprawnień i Prezydent musi teraz wszystko przeanalizować. Zostanie przedłożony Radzie odpowiedni projekt uchwały ustalający zasady funkcjonowania komunikacji w mieście z usprawnieniami wynikającymi ze zgłoszonych wcześniej wniosków.

Radny M. Pilarski mówi, że można by było na kolejne posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich zaprosić przewodniczących Rad Osiedli i przedyskutować jeszcze raz ten temat.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig mówi, iż pierwsze projekty będą przedłożone Komisji Spraw Obywatelskich, trzeba będzie dokonać korekt, a dopiero później zająć się układaniem rozkładów jazdy.

Wiceprzewodniczący RMZ J. Komorowski mówi, że warto by było przeanalizować trasy komunikacyjne aby wprowadzić oszczędności poza tym są części miasta zupełnie nie skomunikowane. Mówi, że warto też zastanowić się nad sztywnymi godzinami odjazdu autobusów. Porusza temat przystanku na wysokości Poczty na ul. Długiej. Mówi o modernizacji przystanków. Jako kolejny element płynności przejazdów przez miasto mogłoby być wprowadzenie autobusów trzydrzwiowych na trasach szczególnie uczęszczanych. Dodaje, że uwagi przekaże Prezydentowi na piśmie.

Radny R. Gajda mówi, iż szkoda, że na dzisiejszej sesji brak jest autorów opracowania. Zdaniem radnego mało jest wniosków w opracowaniu. Przypomina, że na komisja często był poruszony temat wprowadzenia biletów czasowych. Następnie odczytuje sformowany prze siebie wniosek dotyczący terminu przygotowania propozycji zmian.

Radny M. Pilarski porusza temat przeprowadzenie przetargu, podaje przykład miasta, które po jego przeprowadzeniu pozyskało tańszego przewoźnika z nowym taborem. Zdaniem radnego Miasto powinno się w pierwszej kolejności zając renegocjacja umowy ze spółką „MARKAB”. Uważa, że jedna z komisji powinna przyjrzeć się umowie.

 


Pkt 12. porządku obrad2009-09-24 11:13

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu - cd.

Kierownik MUK G. Kowalski odnosi się do wypowiedzi Radnego M. Pilarskiego.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej J. Nastalczyk przytacza zapisy uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe i cen biletów. W uchwale jest mowa o sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, radny pyta, dlaczego nie można tego wyegzekwować od przewoźnika?

Radny Z. Sobczak porusza temat złego stanu taboru, do którego trzeba więcej dopłacić w przeciwieństwie do nowych autobusów. Zdaniem radnego brak konkurencyjności obniża jakość wykonywanych usług

Kierownik MUK G. Kowalski mówi, iż zdaniem autora opracowania układ komunikacyjny nie jest zły jednakże wymaga pewnych poprawek. Odnośnie biletów czasowych mówi, iż większość miast nawet większych rezygnuje z tego rozwiązania. Dodaje, że mniejsze miasta nie wprowadzają ich ponieważ jest to mniej opłacalne. Odnośnie rozkładów jazdy mówi, że część z nich jest dostosowana do potrzeb mieszkańców i rytmu ich życia.

Radny M. Sencerek odnośnie umowy z spółką „Markab” zwraca uwagę, iż autor opracowania sugerował, że umowa jest zbyt archaiczna.

Kierownik MUK G. Kowalski mówi, że umowa ze spółką „Markab” była zawarta w innych warunkach niż panują teraz.

Radny G. Maciński mówi, iż jeśli będą konkretne propozycje funkcjonowania i ktoś będzie chciał się powoływać na inne miasta to dobrze by było znać ceny biletów w tych miastach.

Radny R. Gajda w jego odczuciu Kierownik MUK G. Kowalski obawia się wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji. Martwi go, że Kierownik wyciąga te argumenty, które są dla niego wygodne. Mówi, iż nie widzi powodów funkcjonowania linii Nr 3 w obecnej formie.

Radny M. Pilarski mówi, iż komunikacja zaczyna przypominać „mumię”.

Radny Z. Zapart mówi, iż miasto Zgierz powołało do obsługi komunikacyjnej dwie spółki, te spółki mają zarządy i dziwi się, że nie ma przedstawicieli. Proponuje aby jak najszybciej zwołać zarządy i opracować wnioski do realizacji. W związku z powyższym składa wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński przyznaje, iż ta analiza jest jedną z lepszych dlatego też prosi aby jeszcze raz ją przeanalizować, spisać uwagi mieszkańców, a najbliższym konwencie będzie podjęta decyzja o spotkaniu przedstawicieli spółek.

W związku z brakiem dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński przechodzi do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.


Pkt 13. porządku obrad2009-09-24 11:52

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Odpowiedzi zostaną udzielone w przepisowym terminie.


Pkt 14. porządku obrad2009-09-24 11:53

Zapytania i wolne wnioski.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto prosi o udostępnienie aktualnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Pyta także o dalsze losy ul. Ciosnowskiej oraz czy została ujęta w WPI?

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek mówi, iż WPI jest na etapie aktualizacji i po jego zakończeniu będzie przedstawiony radnym

Radny M. Pilarski zastanawia się czy punkt udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli mają sens ponieważ za każdym razem Prezydent jest nieobecny.

Radna Grzelak prosi o uprzątnięcie śmieci po sprzątaniu lasu Chełmskiego w dniu „Sprzątania świata”. Śmieci w workach w dniu wczorajszym stały jeszcze wokół lasu.

Radny R. Gajda zgłasza wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały konkretnych terminów w sprawie komunikacji miejskiej.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek mówi, iż Prezydent obiecał, iż przygotuje projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński pod głosowanie wniosek radnego. Głosowano: za-8, przeciw – 3, wstrzym. - 7. Wniosek przeszedł.

Radny M. Forfecki poprosił o wyjaśnienia procedury głosowania do rad osiedli po zapoznaniu się z artykułem w ITZ.

Radny P. Pelikan pyta czy będzie nowa nawierzchnia przy Placu Jana Pawła II? Pyta dlaczego znów jest problem z jakością wody na basenie przy ul. Leśmiana mimo tego, że dopiero był otwarty.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, iż w punkcie zapytania mieszkańców nie zabierają głosu radni i członkowie rad osiedli, jego zdanie powinna być możliwość.

Radny M. Hiliński prosi aby firma, która maluje pasy na nawierzchni ulic robiła to rozsądnie.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice - Lućmierz odczytuje sprawozdanie z działalności rady osiedla w III kadencji. Następnie dziękuje Prezydentowi za współpracę.


Pkt 14. porządku obrad2009-09-24 12:20

Zapytania i wolne wnioski - cd.

J. Badyna Przewodniczący RO Proboszczewice-Lućmierz uzupełnia informacje dotyczące funkcjonowania RO w minionej kadencji. Podkreśla, dokonania Rady, dziękuje wszystkim za współpracę, szczególnie p. Wesołowskiemu i p. Wochniakowi bardzo zaangażowanym w prace Rady.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek powiedział, że aktualne WPI będzie dostępne w Biurze rady 30 września br.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał poruszyła temat potrzeby utworzenia dodatkowych żłobków w Zgierzu, budowy chodnika dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5, nadsypania kruszywa na ul. Czarnej, pyta jak działa Politechnika w Parku Przemysłowym. Następnie powraca do tematu komunikacji miejskiej. Pyta dlaczego mieszkańcy są na listach 10,15 lat mimo, że znajdują się pustostany?

 


Pkt 15. porządku obrad2009-09-24 12:40

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXXIX sesję Rady Miasta Zgierza.


 Wyswietlono: 0 do 28 wiadomosci z  28 Drukuj