Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLI sesję Rady Miasta Zgierza2009-10-28 8:57

W dniu 29 października 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zgierza.


Pkt 1. porządku obrad2009-10-29 9:07

Otwarcie sesji.

 


Pkt 1. porządku obrad2009-10-29 9:08

Otwarcie sesji.


Pkt 2. porządku obrad2009-10-29 9:12

Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.


Pkt 3. porządku obrad2009-10-29 9:14

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 4. porządku obrad2009-10-29 9:33

Zapytania mieszkańców.


Przerwa w obradach2009-10-29 9:37

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 15 minut przerwy celem zebrania sie Komisji.


Wznowienie obrad po przerwie2009-10-29 10:11

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 5. ppkt a) porządku obrad2009-10-29 10:26

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego.


Pkt 5. ppkt b) porządku obrad2009-10-29 10:28

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt c) porządku obrad2009-10-29 10:33

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt d) porządku obrad2009-10-29 11:00

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt e) porządku obrad2009-10-29 11:02

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt f) porządku obrad2009-10-29 11:04

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt g) porządku obrad2009-10-29 11:06

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku Rady Miasta Zgierza w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII ”Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.


Pkt 5. ppkt h) porządku obrad2009-10-29 11:14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem więcej" dla Gminy Miasto Zgierz.


Pkt 5. ppkt i) porządku obrad2009-10-29 11:19

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2010.


Pkt 5. ppkt j) porządku obrad2009-10-29 11:20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.


Pkt 5. ppkt k) porządku obrad2009-10-29 11:24

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.


Pkt 5. ppkt l) porządku obrad2009-10-29 11:26

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód.


Pkt 5. ppkt m) porządku obrad2009-10-29 11:37

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt n) porządku obrad2009-10-29 11:39

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt o) porządku obrad2009-10-29 11:44

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru opłaty skarbowej w 2010 roku.


Pkt 5. ppkt p) porządku obrad2009-10-29 11:47

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.


Pkt 5. ppkt r) porządku obrad2009-10-29 11:48

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2010 dla miasta Zgierza.


Pkt 5. ppkt s) porządku obrad2009-10-29 11:51

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Przerwa w obradach2009-10-29 11:53

Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.


Wznowienie obrad2009-10-29 12:18

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 6. porządku obrad2009-10-29 12:19

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 7. porządku obrad2009-10-29 12:21

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 8. porządku obrad2009-10-29 12:48

Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.


Pkt 9. porządku obrad2009-10-29 12:59

Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.


Pkt 10. porządku obrad2009-10-29 13:06

Informacja o stanie przygotowań miasta Zgierza do sezonu zimowego 2009/2010.


Pkt 11. porządku obrad2009-10-29 13:17

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolnych 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.


Pkt 12. porządku obrad2009-10-29 13:18

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Pkt 12. porządku obrad2009-10-29 13:27

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - cd.


Pkt 13. porządku obrad2009-10-29 14:08

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 15. porządku obrad2009-10-29 14:24

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 38 wiadomosci z  38