Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 10:28
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 Przewodniczący RMZ A. Mięsok omawia projekt uchwały.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza stwierdzonych uchwałą Nr XXXIX/362/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza wystąpił na piśmie z zapytaniami do pani Alicji Ćwikowskiej, pana Adriana Jadczaka, pana Jarosława Jakubowskiego, pana Rafała Majki, pani Magdaleny Owczarczyk czy wyrażają zgodę na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie i przyjęcie mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w miejsce wygaszonych mandatów. Zgodnie z § 32 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnych głosów, a nie utracił prawa wybieralności i wyraził na piśmie zgodę na objęcie mandatu.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny Z. Sobczak mówi, iż dobrze by było aby Młodzieżowa Rada przedstawiła swoje owoce pracy.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok mówi, że można uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]