Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:06
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku Rady Miasta Zgierza w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII ”Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zgłasza projekt uchwały.

W następstwie otrzymania dodatkowych środków na realizację projektu „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” w 2009 r. Zaistniała potrzeba zwiększenia wkładu własnego Gminy. Dofinansowani przyznawane na realizację projektu wynosi 860.399,25 zł, udział własny Gminy winien wynieść 100.940,70 zł i stanowić go będą środki własne Gminy Miasto Zgierz wydatkowane na zasiłki celowe.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda apeluje do władz aby przy przedstawianiu projektu uchwały wprowadzić dodatkowy komentarz.

Radny Z. Sobczak mówi o aktywizowaniu osób korzystających z pomocy społecznej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]