Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:14
Pkt 5. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem więcej" dla Gminy Miasto Zgierz.

Projekt uchwały zgłasz Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizacje projektu „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” zwiększono dotację dla Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na szkolenia oraz organizację działań kulturalno – rozwojowych.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]