Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:19
Pkt 5. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2010.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy gminy mogą organizować prace społeczne użyteczne. Pierwszym dokumentem niezbędnym dla organizacji tych prac jest uchwalony przez radę gminy plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie na dany rok kalendarzowy.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]