Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:20
Pkt 5. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.

Obowiązek określenia na dany rok kalendarzowy, nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, nakłada na rady gmin art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Niepodjęcie uchwały w oznaczonym terminie oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji. Aby stworzyć możliwość wykonywania transportu drogowego taksówką w roku 2010 nowym przedsiębiorcom oraz biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis ustawy o transporcie drogowym, Prezydent Miasta Zgierza przedstawia projekt niniejszej uchwały. Projekt przekazany został do zaopiniowania organizacjom zrzeszającym taksówkarzy oraz organizacjom, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda pyta czy projekt uchwały był opiniowany przez korporację taksówkarzy.

Prezydent Miasta J. Sokół mów, że projekt uchwały otrzymał stosowne opinie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]