Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:24
Pkt 5. ppkt k) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

W związku z licznymi zmianami Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz potrzebą jego dostosowania do postanowień wynikających z uchwał Rady Miasta Zgierza z dnia 28 maja 2009 r. Dotyczących ograniczenia działalności MZPR poprzez likwidację: poradni medycyny sportowej, poradni reumatologicznej, gabinetu fizjoterapii w Przychodni Rejonowej Nr 4 oraz gabinetu medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7, a także dotyczących rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez MZPR poprzez utworzenie w jego strukturze organizacyjnej nowych komórek organizacyjnych: pracowni us, poradni alergologicznej, poradni angiologicznej i poradni nefrologicznej, które to podjęła Rada Miasta Zgierza po zasięgnięciu stosownych opinii, wynikających z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Rada Społeczna MZPR na posiedzeniu w dniu 16 października 2009 r. Uchwaliła Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku. Zgodnie z art. 39 § 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Statut MZPR zostaje przedłożony do zatwierdzenia Radzie Miasta Zgierza.

Komisjia Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]