Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:26
Pkt 5. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód.

W związku z uchwała Nr XXXII/291/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2005 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód, po wypełnieniu procedury określonej przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgadnie z art. 20 ust. 1 tejże ustawy, rada gminy uchwala plan miejscowy. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po uwzględnieniu wniosku Komisja wydała opinię pozytywną.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały.

Prezydent Miasta J. Sokół odniósł się do części uwag zgłoszonych przez Komisję Statutowo-Prawnej, które przyjął jako autopoprawkę.

Mecenas Z. Rożniata odnosi się do pozostałych uwag.

Radna S. Stefanowicz pyta co jest powodem wzrostu liczby wpisanych ulic?

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji A. Kropp – Nowacka udziela wyjaśnień w temacie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-5, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]