Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:37
Pkt 5. ppkt m) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.

Górne granice stawek podatkowych na 2010 rok wzrosły zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. o 3,5 % w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masie całkowita równą lub wyższa niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W związku ze wzrostem kursu euro ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października 2009 r., który wyniósł 4,2450 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 25,52% w stosunku do roku poprzedniego stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2010 uległy odpowiedniemu przeliczeniu. Projekt uchwały zakłada wzrost stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza o 2,5 %.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]