Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:48
Pkt 5. ppkt r) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2010 dla miasta Zgierza.

Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu zawierającego opracowane szczegółowo zadania wynikające z ustawy: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, -udzielanie rodzinom, w których występują problemu alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, -wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, -podejmowani interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Program uchwalany jest corocznie rzez rade gminy.

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]