Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:51
Pkt 5. ppkt s) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedłożony projekt został opracowany w oparciu o program współpracy przyjęty przez Radę Miasta Zgierza na rok 2009 z uwzględnieniem korekt wynikających z praktyki jego stosowania, uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe podczas spotkań konsultacyjnych oraz zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza.

Komisja Spraw Obywatelskich opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]